REGULAMIN SERWISU www.siostraania.pl ORAZ USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.


1. Regulamin wprowadza zasady korzystania z Serwisu www.siostraania.pl oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu i stanowi Ogólne Warunki Umowy o świadczenie e-usługi.

2. Usługodawcą i właścicielem Serwisu jest Siostra Ania Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, przy ul. Staromiejskiej 10, 45-025 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000365718, której kapitał zakładowy wynosi 5 000 zł, NIP 754-301-93-61, REGON 160352060.

3. Usługobiorcą jest każdy podmiot, który korzysta z Serwisu lub e-usług świadczonych na zasadach niniejszego Regulaminu.

4. Serwis jest skierowany do kobiet planujących ciążę, w ciąży i młodych matek. Podstawowym celem Serwisu jest rozpowszechnianie i udostępnianie kompleksowych informacji dotyczących powyższych aspektów, a także umożliwienie poprzez innowacyjne e-usługi wspomagania przebiegu ciąży, połogu lub rozwoju dziecka w części nie wymagającej badań specjalistycznych bądź konsultacji lekarskich.

5. Usługodawca informuje, iż Serwis ma na celu polepszenie, a nie zastąpienie kontaktu Usługobiorcy z lekarzem. Zamieszczane w Serwisie www.siostraania.pl, jak również wysłane w formie wiadomości SMS, treści (informacje, porady, opinie, komentarze, konsultacje z Wirtualną Położną, itp). mają charakter informacyjno-edukacyjny i nie stanowią działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011, nr 112 poz. 654 z późn. zm.). Korzystanie z w/w treści, jak również z e-usług, jest na wyłączną odpowiedzialność Usługobiorcy i Usługodawca zaleca celem zapewnienia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia matki oraz dziecka kontakt z lekarzem specjalistą.§ 2. DEFINICJE.


Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. Cennik – wykaz obowiązujących opłat za e-usługi umieszczony na stronie www.siostraania.pl.

2. E-usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną.

3. E-mail – adres poczty elektronicznej.

4. Forum – forum dyskusyjne i czat, służące do wymiany poglądów, opinii i doświadczeń na zagadnienia tematyczne przedstawiane w Serwisie.

5. Hasło – hasło dostępu do Konta w Serwisie w zakresie objętym koniecznością rejestracji; niedostępne dla Usługodawcy i osób trzecich.

6. Konsument - osoba fizyczna korzystająca z usługi w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Operator płatności elektronicznych - dostawca elektronicznych usług płatniczych.

8. Pakiet – rodzaj i zakres e-usługi.

9. Konto – wyszczególniona dla Usługobiorcy podstrona, na której Usługobiorca dobrowolnie zamieszcza informacje, dane (w tym osobowe i kontaktowe), galerie zdjęć, filmów i inne elementy prezentujące i opisujące danego Usługobiorcę.

10. Regulamin - Regulamin o korzystaniu z Serwisu oraz o świadczeniu e-usług.

11. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.siostraania.pl stanowiący wraz z wszystkimi e-usługami własność Usługodawcy.

12. Umowa - umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną (e-usługi).

13. Własne Treści – wszelkie dane, informacje, komentarze, artykuły, filmy video, zdjęcia, grafika, itd. umieszczane w Serwisie przez Usługobiorcę lub przez inne osoby, którym to umożliwił.§ 3. SERWIS.


1. Usługodawca udostępnia korzystanie z Serwisu poprzez umożliwienie:
a. przeglądania i czytania artykułów,
b. uczestnictwa w Forum,
c. korzystania z narzędzi pomocniczych (np. kalkulatory, sondy itp.),
d. oglądania VIDEOBLOGA,
e. korzystania e-usług, o których mowa w § 4 Regulaminu.

2. Korzystanie z Serwisu jest możliwe na podstawie rejestracji, o której mowa w § 6 Regulaminu.

3. Korzystanie z Serwisu bez konieczności rejestracji jest ograniczone do korzystania opisanego w ust. 1 lit. a, b, c w pełnym zakresie oraz w ust. 1 lit. d w zakresie udostępnienia wybranych przez Usługodawcę filmów. Ponadto Usługodawca udostępnia możliwość korzystania z e-usługi WIRTUALNA POŁOŻNA w zakresie zadawania pytań ogólnych.

4. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy umieszczanie w Serwisie Własnych Treści na zasadach, o których mowa w § 5 ust.1, § 11 ust. 2, § 12 ust. 4, 5 i 6 Regulaminu.

5. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy adres e-mail reklamacje@siostraania.pl celem kontaktowania się we wszelkich sprawach dotyczących Serwisu (powiadomienia, zapytania, uwagi, informacje, reklamacje, itp.).

6. Usługobiorca przed skorzystaniem z Serwisu, w szczególności przed zarejestrowaniem się w Serwisie, jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie się do przestrzegania zasad Regulaminu.§ 4. RODZAJE I ZAKRES E-USŁUG.


1. Rodzaje e-usług udostępnione przez Usługodawcę w Serwisie:

a. MOJA CIĄŻA - Usługobiorca uzyskuje możliwość dostępu do osobistego Konta, który umożliwia dostęp do szczegółowych informacji o ciąży np.: opisy dni, tygodni, miesięcy i trymestrów oraz innych ważnych dat w przebiegu ciąży, o zaleceniach i proponowanych terminach badań, na temat rozwoju płodu. Usługodawca udostępnia możliwość zarządzania własnym czasem poprzez zintegrowany kalendarz, w którym Usługobiorca zapisuje wizyty lekarskie, rodzaje badań oraz inne notatki. Wybrane przez Usługodawcę w/w informacje są udostępniane także za pośrednictwem wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego wskazanego przez Usługobiorcę w formularzu rejestracyjnym. Usługodawca umożliwia dostęp do VIDEOBLOGA.

b. WIRTUALNA POŁOŻNA - Usługobiorca uzyskuje możliwość dostępu do bazy wiedzy ponad 400 zagadnień specjalistycznych z zakresu ciąży, porodu, połogu, karmienia i opieki nad noworodkiem, stworzonej przy konsultacji lekarzy specjalistów. Ponadto Usługobiorca uzyskuje możliwość zadania pytania automatycznej położnej i otrzymania natychmiastowej odpowiedzi wygenerowanej automatycznie w formie tekstowej.

c. ALBUM MOJEGO DZIECKA - Usługobiorca uzyskuje możliwość umieszczania w albumie nieograniczonej liczby zdjęć (w tym z USG), własnych filmów dotyczących rozwoju płodu oraz kolejnych okresów z życia dziecka, dodawania własnych opisów parametrów dziecka (wzrost, waga), opisów diety, zachowań, osiągnięć i umiejętności lub innych wydarzeń z życia dziecka z dostępem do automatycznego wskazania grupy porównawczej.

2. Zakres e-usług udostępniony Usługobiorcy jest zróżnicowany w zależności od wybranego Pakietu:

a. STANDARD jest pakietem nieodpłatnym, w ramach którego Usługobiorca uzyskuje możliwość dostępu w ograniczonym zakresie do e-usługi: MOJA CIĄŻA - podstawowe informacje o ciąży, WIRTUALNA POŁOŻNA – informacje ogólne zawarte w bazie wiedzy, bez możliwości zadawania pytań i uzyskiwania automatycznej odpowiedzi na pytania specjalistyczne oraz ALBUM MOJEGO DZIECKA z możliwością umieszczenia ograniczonej ilości zdjęć, a ponadto Usługobiorca uzyskuje możliwość dostępu do wybranych przez Usługodawcę filmów (VIDEOBLOG).

b. KONWALIA jest pakietem odpłatnym, w ramach którego Usługobiorca uzyskuje możliwość dostępu do jednej wybranej przez Usługobiorcę e-usługi (MOJA CIĄŻA, WIRTUALNA POŁOŻONA LUB ALBUM MOJEGO DZIECKA) w pełnym jej zakresie, a ponadto nieograniczony dostęp do filmów z poszczególnych tygodni ciąży oraz filmów instruktażowych z okresu ciąży (VIDEOBLOG).

c. STOKROTKA jest pakietem odpłatnym, w ramach którego Usługobiorca uzyskuje możliwość dostępu do dwóch wybranych przez Usługobiorcę e-usług w pełnym ich zakresie (MOJA CIĄŻA + WIRTULANA POŁOŻNA, MOJA CIĄŻA+ALBUM MOJEGO DZIECKA LUB WIRTUALNA POŁOZNA +ALBUM MOJEGO DZIECKA), a ponadto nieograniczony dostępu do filmów z poszczególnych tygodni ciąży oraz filmów instruktażowych z okresu ciąży (VIDEOBLOG).

d. NIEZAPOMINAJKA jest pakietem odpłatnym, w ramach którego Usługobiorca uzyskuje możliwość dostępu do wszystkich trzech e-usług (MOJA CIĄŻA, WIRTUALNA POŁOŻONA LUB ALBUM MOJEGO DZIECKA) w pełnym ich zakresie, a ponadto nieograniczony dostęp do filmów z poszczególnych tygodni ciąży, filmów instruktażowych z okresu ciąży i oraz filmów z poszczególnych tygodni pierwszego roku życia dziecka Lidii (VIDEOBLOG).§ 5. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU ORAZ ŚWIADCZENIA E-USŁUG.


1. Obowiązki i odpowiedzialność Usługobiorcy.

a. Usługobiorca jest zobowiązany do dostarczenia prawdziwych i zgodnych z obowiązującym prawem danych i informacji w procesie zamawiania e-usługi, realizacji Umowy oraz korzystania z Serwisu w pozostałym zakresie.

b. Usługobiorca jest zobowiązany do informowania Usługodawcę o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację Umowy, w tym o zmianie danych, których wskazanie jest niezbędne celem prawidłowego korzystania z Serwisu, świadczenia e-usługi i realizacji Umowy.

c. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z Serwisu, e-usługi w sposób nienaruszający praw Usługodawcy lub osób trzecich (m.in. dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów lub przepisów prawa.

d. Usługobiorca ponosi wszelką odpowiedzialność względem Usługodawcy lub osób trzecich z tytułu korzystania z Serwisu, w szczególności z e-usługi, uczestnictwa w Forum, umieszczania Własnych Treści itp. Usługobiorca odpowiada w tym samym zakresie za osoby trzecie, którym Usługobiorca udostępnił Serwis, e-usługę, Forum, itp.

e. Zakazuje się Usługobiorcy umieszczania w Serwisie jakichkolwiek Własnych Treści: naruszających przepisy prawa polskiego lub międzynarodowego, dobre obyczaje, dobra osobiste, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, tajemnice handlowe, itp.,o charakterze pornograficznym, dyskryminacji rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujące przemoc, itp., zawierających treści uznawane jako SPAM, nie będące tematycznie powiązane z Serwisem o charakterze komunikatów i ogłoszeń, itp., niezwiązanych tematycznie z Serwisem, o ile Usługodawca nie wyraził pisemnej zgody,uniemożliwiających lub utrudniających dostęp lub korzystanie z Serwisu przez innych Usługobiorców aktualnych lub potencjalnych.

f. Każdy Usługobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o umieszczeniu treści, o których mowa w ust. 1 lit e, z równoczesnym dokładnym wskazaniem miejsca w Serwisie, w którym treści zostały umieszczone.

g. W przypadku umieszczenia treści, o których mowa w ust. 1 lit. e, Usługodawca jest uprawniony do niezwłocznego ich usunięcia lub zablokowania dostępu Usługobiorcy do Serwisu, a także żądania od Usługobiorcy zapłaty stosownego odszkodowania, w przypadku powstania szkody na skutek działań lub zaniechań Usługobiorcy.

h. Nicki (loginy), emblematy (avatary) oraz sygnatury (podpisu zamieszczonego pod treścią wypowiedzi) Usługobiorcy nie mogą mieć charakteru komercyjnego, reklamowego, czy innego związanego z działalnością Usługobiorcy lub osoby trzeciej, o ile Usługodawca nie wyrazi w tym przedmiocie pisemnej zgody. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia Usługodawca jest uprawniony do ich niezwłocznego usunięcia.

i. W przypadku jakiegokolwiek bezprawnego zachowania się przez Usługobiorcę, w szczególności, o którym mowa w ust. 1 lit. e tiret pierwszy i drugi, oraz skierowania z tego tytułu roszczeń względem Usługodawcy przez osobę trzecią lub innego Usługobiorcę, Usługobiorca jest zobowiązany do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich czynności prawnych zapewniających należytą ochronę Usługodawcy przed roszczeniami i zwalniających Usługodawcę z jakiejkolwiek odpowiedzialności. W szczególności Usługobiorca zobowiązuje się wystąpić jako pozwany w miejsce Usługodawcy lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Usługodawcy do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Usługodawcy. Usługobiorca zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę z odpowiedzialności zgodnie z przepisem art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie szkody jakie Usługodawca poniósł lub będzie zobowiązany ponieść w związku z skierowanym przeciwko niemu roszczeniem.

2. Wymagania techniczne:

a. Korzystanie z Serwisu oraz e-usług jest możliwe przy użyciu sprzętu elektronicznego z legalnym oprogramowaniem za pośrednictwem urządzeń sieciowych służących do korzystania z sieci Internet oraz wykupionym dostępem do sieci Internet.

b. Warunkiem prawidłowego korzystania z Serwisu oraz e-usług jest uaktywnienie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, JavaScript i plików Cookies.

c. Warunkiem prawidłowej rejestracji w Serwisie oraz kontaktowania się z Usługodawcą jest posiadanie przez Usługobiorcę dostępu do aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

d. Warunkiem prawidłowego udostępniania Usługobiorcy wiadomości tekstowych za pośrednictwem SMS jest posiadanie przez Usługobiorcę dostępu do telefonu komórkowego oraz aktywnego numeru telefonicznego z prefiksem +48, wskazanego przez Usługobiorcę jako numeru, na który należy przesyłać wiadomości SMS.

e. Korzystanie z e-usługi przez zarejestrowanego Usługobiorcę jest możliwe po zalogowaniu się na podstawie ustalonego indywidualnie loginu i Hasła.

3. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z e-usług.

a. Usługodawca informuje, iż korzystanie z e-usług w ramach Serwisu jest związane z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, co wiąże się z ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet. Zagrożenie każdego Usługobiorcy polega na możliwości „zainfekowania” urządzenia Usługobiorcy sieci Internet oprogramowaniem tworzonym głównie w celu wyrządzenia szkód (np. wirusy, robaki, konie trojańskie). Celem zminimalizowania zagrożenia Usługobiorca powinien zaopatrzyć urządzenia, z których korzysta łącząc się z siecią Internet w oprogramowanie antywirusowe oraz chroniące przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich (firewall), które będzie stale aktualizował instalując jego najnowsze wersje.

b. Usługodawca informuje, że korzystanie z e-usług w ramach Serwisu jest związane z ryzykiem m.in. kradzieży danych Usługobiorcy na skutek nielegalnej działalności osób trzecich zmierzających do uzyskania nielegalnego dostępu do systemu Usługodawcy, a w tym do danych Usługobiorcy.

c. Usługodawca informuje, iż dobrowolne udostępnianie przez Usługobiorcę danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na jego wyłączne ryzyko oraz spowodować może wykorzystanie tych danych w sposób przez niego niepożądany.

d. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za operacje dokonywane na swoim Koncie. Usługodawca informuje, iż udostępnienie przez Usługobiorcę świadomie lub nieświadomie Hasła dostępu do Konta naraża Usługobiorcę na wykorzystanie umieszczonych tam danych. Usługobiorca zobowiązany jest zachować Hasło dostępu do Konta w tajemnicy.

e. Usługodawca zapewnia, że będzie dokładać szczególnych starań, w celu zagwarantowania należytej ochrony przekazanym danym osobowym oraz aby uczynić korzystanie z e-usługi bezpiecznym dla Usługobiorcy.§ 6. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE E-USŁUG.


1. Realizacja przez Usługodawcę e-usługi jest możliwa na podstawie zawartej z Usługobiorcą Umowy o świadczenie e-usługi w sposób określony w niniejszym paragrafie oraz po zaakceptowaniu przez Usługobiorcę treści Regulaminu.

2. Umowę zawiera się na podstawie złożonego przez Usługobiorcę zamówienia polegającego na prawidłowo przeprowadzonym procesie rejestracji w Serwisie. Wypełnienie formularza rozpoczyna procedurę rejestracji.

3. Formularz zawierający niepełne dane lub niewysłany nie jest traktowany jako złożenie zamówienia i Usługobiorca nie zostanie zarejestrowany w Serwisie. Usługodawca może odmówić rejestracji lub anulować zamówienie bez podania przyczyny.

4. Usługobiorca wskazuje w formularzu dane: imię i nazwisko, województwo, datę urodzenia, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, a ponadto dodatkowe inne dane np. data ostatniej miesiączki, dane dziecka, itp. konieczne do prawidłowego świadczenia e-usługi.

5. Przy złożeniu zamówienia (wypełnieniu formularza) Usługobiorca oświadcza, iż:

a. podane w formularzu dane są kompletne i prawdziwe i wyraża dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Usługodawcę danych Usługobiorcy w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowej realizacji Umowy i świadczenia e-usług oraz w celach reklamowych, marketingowych, administracyjnych, statystycznych, badaniach rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników badań na polepszenie jakości e-usług świadczonych przez Usługodawcę, a także celem udostępniania przez Usługodawcę tychże danych podmiotom z którymi współpracuje w związku z prowadzeniem i utrzymaniem dostępu do Serwisu oraz prawidłowego świadczenia e-usług zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 1997 r, nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r., nr 100, poz. 1024 z późn. zm.), ponadto Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), od Usługodawcy lub podmiotów umieszczających treści handlowe i pokrewne w Serwisie.

b. zapoznał się i wyraża zgodę w całości na treść niniejszego Regulaminu, który stanowi integralną część Umowy; Usługobiorca, akceptując Regulamin, wyraża zgodę na posługiwanie się przez Usługodawcę pocztą elektroniczną celem zawarcia, zmiany i rozwiązania Umowy, zmiany Regulaminu, a także składania ofert oraz wszelkich innych oświadczeń związanych z korzystaniem z Serwisu,upoważnia Usługodawcę do korzystania z Własnych Treści umieszczonych przez Usługobiorcę w części Serwisu dostępnej dla pozostałych Usługobiorców w zakresie rozpowszechniania i publicznego udostępniania.

6. Usługodawca potwierdza przyjęcie zamówienia wysyłając na wskazany przez Usługobiorcę w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej, wiadomość e-mail.

7. Celem zakończenia procesu rejestracji, Usługobiorca aktywuje Konto poprzez kliknięcie na wskazany link w treści wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 6.

8. Zawarcie Umowy następuje w chwili wysłania zwrotnej wiadomości, o której mowa w ust. 6. Od tej chwili Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz Umowy.

9. Umowa może zostać rozwiązana przez Usługobiorcę w każdym czasie poprzez usunięcie Konta. Usunięcie Konta polega na wybraniu odpowiedniej opcji dostępnej po zalogowaniu się do Serwisu. Rozwiązanie umowy przed końcem okresu opłaty abonamentowej nie obliguje Usługodawcy do zwrotu pozostałej kwoty uiszczonej przez Usługobiorcę opłaty.

10. W przypadku nieprzestrzegania przez Usługobiorcę warunków Regulaminu, Umowy lub przepisów prawa lub działania na szkodę Usługodawcy lub innych użytkowników sieci Internet, Usługodawca jest uprawniony do odmówienia świadczenia e-usługi, zablokowania Usługobiorcy dostępu do e-usługi i rozwiązania z Usługobiorcą Umowy w trybie natychmiastowym.§ 7. PŁATNOŚCI.


1. Usługodawca świadczy e-usługi odpłatnie i nieodpłatnie. Wykaz opłat jest zawarty w Cenniku udostępnionym na stronie Serwisu.

2. W przypadku, gdy e-usługa jest odpłatna, Usługobiorca, po wybraniu Pakietu dokonuje opłaty abonamentowej zgodnie z Cennikiem obowiązującym na dzień wypełnienia formularza.

3. Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Cennika. Nowe ceny dotyczą Umów o świadczenie e-usług zawartych po dniu wprowadzenia nowego Cennika.

4. W przypadku przedłużenia okresu korzystania z wybranego Pakietu, Usługobiorca uiszcza odpowiednią opłatę zgodną z Cennikiem obowiązującym na dzień uiszczenia opłaty.

5. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach oraz możliwość dodawania nowych, odpłatnych e-usług.

6. Zapłata zostaje dokonana w momencie uznania rachunku bankowego Usługodawcy.

7. Usługobiorca uiszcza opłatę za pośrednictwem akceptowalnych przez Usługodawcę form płatności tj.:

a. tradycyjnego przelewu bankowego na rachunek bankowy Usługodawcy, wskazany na stronie Serwisu,

b. serwisu elektronicznych usług płatniczych świadczonego przez Operatora płatności elektronicznych.

8. Usługobiorca korzystając z serwisu elektronicznych usług płatniczych zobowiązany jest zaakceptować regulamin tychże usług oraz zastosować się do poleceń Operatora płatności elektronicznych celem prawidłowego dokonania transakcji.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, roszczenia, itp. z tytułu:

a. niedziałania lub nienależytego działania serwisu elektronicznych usług płatności, o których mowa w ust. 7 lit. b., a także aplikacji internetowych poszczególnych banków,

b. nie zastosowania się przez Usługobiorcę do poleceń Operatora płatności elektronicznych celem prawidłowego dokonania transakcji.

10. Aktywacja odpłatnej e-usługi w Serwisie zostanie dokonana po zaksięgowaniu środków pieniężnych przez serwis elektronicznych usług płatniczych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czas księgowania tychże środków.§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.


1. Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku niezrealizowania lub realizowania e-usługi przez Usługodawcę w sposób niezgodny z Regulaminem lub Umową.

2. Usługodawca przyjmuje reklamację wyłącznie sporządzoną w formie pisemnej, przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail reklamacje@siostraania.pl. lub listu poleconego na adres siedziby Usługodawcy.

3. Reklamacja powinna zawierać:

a. dane Usługobiorcy umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację,
b. okoliczności oraz zarzuty uzasadniające reklamację,
c. żądany sposób realizacji reklamacji,
d. w przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodę na przesłanie odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Usługodawca obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub poinformować o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

5. Termin rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu, w przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności, które nie leżą po stronie Usługodawcy, lecz po stronie Usługobiorcy lub osób trzecich. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o przedłużeniu okresu i wskaże przewidywalny termin rozpatrzenia reklamacji.

6. Usługodawca odmawia rozpatrzenia reklamacji:

a. zgłoszonej po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji,
b. gdy z treści reklamacji nie można sprecyzować jej podstaw, a na wezwanie Usługodawcy, Usługobiorca odmówi udzielenia dodatkowych wyjaśnień lub nie udzieli we wskazanym przez Usługodawcę terminie dodatkowych wyjaśnień koniecznych do rozpatrzenia reklamacji,
c. ponownie wniesionej przez Usługobiorcę i opartej na tych samych okolicznościach faktycznych i zarzutach, o ile Usługodawca już w tym względzie odpowiedział Usługobiorcy.§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.


1. W związku ze świadczeniem e-usługi, do przetwarzania danych osobowych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Usługodawca informuje, iż jest administratorem danych osobowych Usługobiorcy. Dane osobowe gromadzone są w celu prawidłowej realizacji świadczonych e-usług, w celach reklamowych, marketingowych, administracyjnych, statystycznych, badaniach rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników badań na polepszenie jakości e-usług świadczonych przez Usługodawcę, a także celem udostępniania przez Usługodawcę tychże danych podmiotom z którymi współpracuje w związku z prowadzeniem i utrzymaniem dostępu do Serwisu oraz prawidłowego świadczenia e-usług.

3. Usługobiorca podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i ma prawo dostępu do tychże danych oraz możliwość ich poprawiania lub usunięcia.

4. Usługodawca informuje, iż prawidłowa realizacja e-usługi wymaga wskazania przez Usługobiorcę w szczególności następujących danych: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu komórkowego, ostatniej daty miesiączki, daty urodzenia dziecka, innych danych dziecka oraz innych danych w zależności od rodzaju świadczonych e-usług.

5. W przypadku cofnięcia przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, żądania przez Usługobiorcę całkowitego usunięcia jego danych niezbędnych do realizacji e-usługi lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, Usługodawca jest uprawniony do usunięcia Konta Usługobiorcy w Serwisie, wraz z całą jego zawartością, na co Usługodawca wyraża zgodę.

6. Usługobiorca może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez pisemne oświadczenie Usługobiorcy wysłane na adres siedziby Usługodawcy. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z e-usługi.

7. Usługodawca podejmie konieczne środki przewidziane przepisami prawa celem ochrony danych osobowych Usługodawcy.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do danych osobowych przez osoby trzecie, jeśli osoby te uzyskały dostęp do danych na skutek świadomych lub nieświadomych działań lub zaniechań Usługobiorcy.

9. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o korzystaniu przez Usługobiorcę z e-usługi niezgodnie z Regulaminem lub przepisami prawa, Usługodawca ma prawo przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.§ 10. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY.


1. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia e-usługi z należytą starannością, w szczególności zapewniając prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym.

2. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy dostęp do Serwisu i e-usług przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu.

3. W celu wykonywania e-usługi z należytą starannością Usługodawca ma prawo do dokonywania aktualizacji (usprawnienia) oprogramowania na serwerze oraz prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu e-usługi w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją Serwisu.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemów informatycznych lub okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone przez Usługobiorcę lub osoby trzecie w Serwisie treści, zawarte np. w komentarzach, wpisach, opisach czy innych wypowiedziach w zakresie ich prawdziwości, prawidłowości czy legalności.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone w Serwisie treści z zakresu porad medycznych, komentarzy, opinii, sugestii, itp. świadczonych na stronie www.siostraania.pl, jak również za pośrednictwem wiadomości SMS w zakresie ich prawdziwości czy prawidłowości, szczególnie w odniesieniu do konkretnego przypadku Usługobiorcy, w tym także w zakresie konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji uzyskanych z Serwisu. Usługodawca sugeruje w każdym przypadku konsultacje z lekarzem.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie e-usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów bądź na skutek działania siły wyższej.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania lub wystąpienie utrudnień w korzystaniu z e-usługi, w przypadku, gdy Usługobiorca: nie spełnił wymagań technicznych, korzysta z nieprawidłowo funkcjonującego sprzętu lub oprogramowania komputerowego, telefonu komórkowego, sieci łączności, wskazał błędne lub niepełne dane konieczne do skorzystania z e-usługi, korzysta z e-usługi w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z Regulaminem, Umową lub przepisami prawa, nie przestrzega pozostałych warunków Regulaminu, Umowy lub przepisów prawa, dobrych obyczajów, a także narusza prawa lub działa na szkodę Usługodawcy lub innych użytkowników sieci Internet.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym za utracone korzyści, zysk, itp.) powstałe u Usługobiorcy lub osób trzecich w wyniku skorzystania z e-usługi, w szczególności powstałe na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 4, 5, 6, 7 i 8.

10. Odpowiedzialność Usługodawcy w każdym przypadku jest ograniczona do kwoty uiszczonej przez Usługobiorcę opłaty.

§ 11. REKLAMA


1. Usługodawca jest uprawniony do umieszczania w Serwisie treści reklamowych, promocyjnych, marketingowych, itp. dotyczących Usługodawcy lub osób trzecich w formach stosowanych w Internecie.

2. Usługobiorca jest uprawniony do umieszczenia Własnych Treści o charakterze reklamowym, promocyjnym lub marketingowym, pod warunkiem zawarcia z Usługodawcą odrębnej, pisemnej Umowy lub uzyskania pisemnej zgody Usługodawcy w tym zakresie. W przypadku braku takiej Umowy lub zgody, Usługodawca jest uprawniony do niezwłocznego usunięcia wszelkich Własnych Treści Usługobiorcy o charakterze reklamowym, promocyjnym lub marketingowym.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe umieszczane w Serwisie oraz wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.§ 12. PRAWA AUTORSKIE I INNE.


1. Serwis www.siostraania.pl, nazwa Usługodawcy, logo, grafika, fotografie, e-usługi oraz Know-how Usługodawcy stanowią własność Usługodawcy i są prawnie chronione.

2. Serwis jako całościowe rozwiązanie wraz z e-usługami, wszelkie treści umieszczane przez Usługodawcę w Serwisie, stanowiąc utwór w rozumieniu prawa autorskiego, (w szczególności logo i grafika Serwisu, artykuły, itp.) podlegają ochronie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. 2003, nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) oraz przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa międzynarodowego w tym zakresie.

3. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę lub osobę trzecią praw Usługodawcy lub praw osób trzecich, o których mowa w ust. 1 i 2, Usługodawca jest uprawniony w szczególności do żądania od Usługobiorcy lub osoby trzeciej natychmiastowego zaprzestania naruszeń oraz podjęcia innych czynności wynikających z przepisów prawa, a także zapłaty stosownego odszkodowania.

4. Usługobiorca jest uprawniony do umieszczania w Serwisie Własnych Treści stanowiących utwór w rozumieniu prawa autorskiego, o którym mowa w ust. 2, pod warunkiem przysługiwania Usługobiorcy autorskich praw majątkowych lub licencji do korzystania z tychże utworów obejmujących prawo do ich umieszczania i udostępniania w Serwisie.

5. Usługobiorca umieszczając w Serwisie Własne Treści w sposób dostępny dla pozostałych Usługobiorców udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie poprzez:

a. dokonywanie modyfikacji przez Usługodawcę Własnych Treści Usługobiorcy w zakresie korekty gramatycznej, stylistycznej, oczywistych błędów pisarskich i rachunkowych, itp.,

b. udostępnianie przez Usługodawcę w Serwisie Własnych Treści Usługobiorcy pozostałym Usługobiorcom w dowolnym czasie i miejscu w Serwisie.

6. Usługobiorcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu, o którym mowa w ust. 4 i 5.§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.


1. Usługodawca jest uprawniony w dowolnym czasie do zmiany postanowień Regulaminu.

2. Usługobiorcy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Usługobiorcę w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

3. Zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 14 dni od dnia poinformowania Usługobiorców o zmianach w sposób określony w ust. 2. lub w innym terminie wskazanym jako data wejścia zmian w powiadomieniu.

4. Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo do wniesienia pisemnego sprzeciwu za pośrednictwem listu wysłanego na adres siedziby Usługodawcy. Sprzeciw wnosi się w terminie 14 dni liczonych od dnia uzyskania w sposób określony w ust. 2, informacji o zmianie Regulaminu. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Usługodawca ma prawo:
a. uznania sprzeciwu jako oferty wcześniejszego rozwiązania Umowy po zakończeniu okresu bieżącej opłaty abonamentowej; wcześniejsze zakończenie korzystania z e-usługi nie obliguje Usługodawcy do zwrotu pozostałej kwoty uiszczonej przez Usługobiorcę opłaty,
b. odrzucenia oferty i umożliwienie korzystania z Serwisu lub świadczenia e-usługi na podstawie dotychczas obowiązujących postanowień Regulaminu, przy czym w przypadku odpłatności świadczenia, Usługodawca umożliwia Usługobiorcy korzystanie z e-usługi do końca bieżącego okresu uiszczonej opłaty abonamentowej,

5. Postanowienia Regulaminu lub Umowy powinny być rozumiane przy jak najmniejszym odejściu od ich literalnego brzmienia, tak jak odpowiadające im ważne, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, postanowienia. Jeżeli jedno z postanowień Regulaminu lub Umowy będzie nieważne lub niemożliwe do spełniania nie będzie to wpływało na ważność Regulaminu lub Umowy w pozostałym zakresie.

6. Do wykładni treści Regulaminu lub Umowy, a także do wszelkich czynności i postępowań związanych ze stosowaniem Regulaminu lub Umowy stosuje się prawo polskie.

7. W sprawach, które nie zostały uregulowane w Regulaminie lub w Umowie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), a w zakresie odmiennych regulacji dotyczących Usługobiorcy będącego Konsumentem mają zastosowanie właściwe przepisy dotyczące konsumentów.

8. Wszelkie spory mogące wyniknąć ze stosowania Regulaminu lub Umowy, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Usługodawcy. Powyższe wskazanie właściwości sądu nie ma zastosowania do Usługobiorcy będącego Konsumentem.

9. Miejscem świadczenia e-usługi jest siedziba Usługodawcy.

10. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 12 października 2012 r.


Siostra Ania Sp. z o.o.
NIP: 754-301-93-61
REGON: 160352060
Email:
Redakcja:
Dział Reklamy i Promocji:

Innowacyjna Gospodarka - logo
Projekt współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
Inwestujemy w waszą przyszłość.